Събиране на данни и ИКУНК

Ние измерваме, наблюдаваме и събираме данните от вашите процеси - параметри, обеми и качество на продукцията, телеметрия и статус на машини. Генерираме справки и отчети в графичен или табличен вид - локално или през Web.
Изграждаме и системи за отчетност към Агенция "Митници" (ИКУНК) и НАП. Връзка със счетоводни, акцизни, митнически, ERP и други вътрешноотчетни системи.

Обработка на данни

Създаваме системи за събиране на информация от всякакъв вид и съхраняването ѝ в архиви и бази данни. Такава информация може да бъде:

  • Обем на произведена продукция - брой, обем, тегло и др.
  • Качество на продукцията по измерваеми показатели
  • Материални потоци на суровини и горива, вложени в производството
  • Произведена, потребена или разпределена енергия - електричество, горива, пара, студ.
  • Движение на акцизни стоки
  • Параметри на машини, статус на съоръжения, телеметрия.
  • Още много други...

Така събрани и записани, данните могат да бъдат използвани по различен начин. Обикновено служат за изготвяне на различни справки, отчети и статистики. Могат да бъдат представени като таблици или графики на екрана на вашия компютър, таблет или смартфон, могат да бъдат експортирани например в Excel или просто отпечатани. А могат да бъдат предадени на ERP системи, счетоводни или акцизни програми. Това ще ви помогне да оптимизирате процесите си, да ги следите по-добре и да поемете пълен контрол.

ИКУНК / СКИУ / Акцизни стоки

За компаниите, произвеждащи и/или търгуващи с акцизни стоки, изработваме системи за контрол на измервателните уреди (СКИУ) и връзка за Агенция "Митници" - т.нар. ИКУНК устройства. Предлагаме измервателни уреди, сензори и системи, които отчитат движението на стоки и материали от и към данъчниите складове, и предват данните директно към системата на Агенция "Митници", когато законът го изисква.
Такива стоки и производства могат да бъдат:
• Алкохол, дестилати, спиртни напитки
• Бира - големи, малки и микро пивоварни
• Горива
• Цигари и тютюневи изделия
• Горива и вещества, попадащи под специален акцизен режим като горива

Решенията, които предлагаме:
• Разходомери за течности
• Броячи за бутилки и кутии с готова продукция
• Баркод скенери
• ИКУНК системи, базирани на индустриални контролери (PLC) и компютри (IPC) за връзка с АМ
• Системи за архивиране и връзка със счетоводни и ERP системи.
• Връзка с акцизен софтуер и попълване на данните в Автоматизираната система за отчетност на лицата (АСОЛ)